ชื่อ - นามสกุล :นายทัย ท้าวนิน
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาเทศบาลตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภาเทศบาล