ชื่อ - นามสกุล :นางเต็ม ภูมิเพ็ชร
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาเทศบาลตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภาเทศบาล