ชื่อ - นามสกุล :นายจอมเพชร หินกาล
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง