ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุภาภรณ์ ชัยกิจ
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : พนักงานจ้างตามภาระกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยเจ้าหน้าจัดเก็บรายได้