เทศบาลตำบลปะโค
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 4240 8170
เทศบาลตำบลปะโค ยินดีต้อนรับ
พิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระใสองค์จำลองขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นพระพุทธรูปประจำเทศบาลตำบลปะโค

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 นายราเชน กันทะวงษ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ร่วมพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระใสองค์จำลองขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นพระพุทธรูปประจำเทศบาลตำบลปะโค พร้อมทั้งทำบุญเลี้ยงเพลพระเพื่อความเป็นสิริมงคล

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
จังหวัดหนองคาย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565