เทศบาลตำบลปะโค
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 4240 8170
เทศบาลตำบลปะโค ยินดีต้อนรับ
นายราเชน กันทะวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะโค
เบอร์โทร : 062-7988897
นายอุดม เลื่อมศรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลปะโค
เบอร์โทร : 083-141820
นางชลันดา แก้วพิลา
รองนายกเทศมนตรีตำบลปะโค
เบอร์โทร : 085-0067538
นายกำชัย เดชสุทธิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปะโค
เบอร์โทร : 083-2866569
นายอดิศักดิ์ ทิพยกรณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปะโค
เบอร์โทร : 091-062263
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
จังหวัดหนองคาย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565