เทศบาลตำบลปะโค
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 4240 8170
เทศบาลตำบลปะโค ยินดีต้อนรับ
เทศบาลตำบลปะโคได้ดำเนินการจัดการแข่งขันเรือยาว 12 ฝีพาย ณ ท่าน้ำสาธารณะหนองกวาก

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลปะโคได้ดำเนินการจัดการแข่งขันเรือยาว 12 ฝีพาย ณ ท่าน้ำสาธารณะหนองกวาก หมู่ที่ 4 บ้านนาพิพาน ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีเรือเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 10 ลำ และเรือหาปลาของชุมชนจำนวน 15 ลำ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของชุมชน

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
จังหวัดหนองคาย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565