เทศบาลตำบลปะโค
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 4240 8170
เทศบาลตำบลปะโค ยินดีต้อนรับ
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร่วมกับ อาสา-สมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลปะโค ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลปะโค

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปะโค ร่วมกับ อาสา-สมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลปะโค ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลปะโค เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
จังหวัดหนองคาย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565