เทศบาลตำบลปะโค
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 4240 8170
เทศบาลตำบลปะโค ยินดีต้อนรับ
ท่องเที่ยวหนองคายล่องแพหนองกวาก

มีบริการล่องแพปั่นเป็ดเครื่องเล่นทางน้ำ ไว้ค่อยบริการนักท่องเที่ยว ในทุกช่วงเทศกาล
#เปิดบริการทุกวัน
#อัตราค่าบริการล่องแพ ชั่วโมง ละ 200 บาท จองเหมา 1,000 บาท (จองเหมาก่อนมาเที่ยว 1 วัน เลือกเเพได้)
นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวล่องแพหนองกวาก หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง
เพจ : เทศบาลตำบลปะโค หรือ
เพจ : ท่องเที่ยวหนองคายล่องแพหนองกวาก

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
จังหวัดหนองคาย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565