เทศบาลตำบลปะโค
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 4240 8170
เทศบาลตำบลปะโค ยินดีต้อนรับ
กิจกรรมอัญเชิญหลวงพ่อพระใสจากที่ประดิษฐานหน้าสำนักงาน และ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

วันที่ 13 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลปะโคได้จัดกิจกรรมอัญเชิญหลวงพ่อพระใสจากที่ประดิษฐานหน้าสำนักงาน และ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยมีนายราเชน กันทะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปะโค เป็นผู้กล่าวขอขมาต่อผู้สูงอายุ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกเทศบาลตำบลปะโค เจ้าหน้าเทศบาลร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลปะโค จังหวัดหนองคาย
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
จังหวัดหนองคาย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565