เทศบาลตำบลปะโค
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 4240 8170
เทศบาลตำบลปะโค ยินดีต้อนรับ
เทศบาลตำบลปะโค จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปะโค ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลปะโค จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปะโค ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย ศูนย์คุ้มครองช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองคาย บรรยายให้ความรู้สิทธิสวัสดิการที่หน่วยงานภาครัฐดูแล ตลอดจนบริบทการทำงานของหน่วยงานฯ ที่ดูแลด้านสวัสดิการให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
จังหวัดหนองคาย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565