เทศบาลตำบลปะโค
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 4240 8170
เทศบาลตำบลปะโค ยินดีต้อนรับ
ในวันที่ 13 - 14 มกราคม 2567 ขอเชิญประชาชนชาวตำบลปะโคและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมชม ร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาตำบลปะโค ประจำปี 2567

โดยในวันที่ 13 มกราคม 2567 แข่งขันรอบแรกตามผังการแข่งขัน
วันที่ 14 มกราคม 2567 ร่วมชมขบวนพาเหรดนักกีฬาทั้ง 7 หมู่บ้านเริ่มตั้งแต่โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค - สนามกีฬาเทศบาลตำบลปะโค และแข่งขันกีฬารอบตัดสินพร้อมมอบรางวัล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลปะโค จังหวัดหนองคาย
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
จังหวัดหนองคาย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565