เทศบาลตำบลปะโค
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 4240 8170
เทศบาลตำบลปะโค ยินดีต้อนรับ
-ว่าง-
ปลัดเทศบาล
นางประทัย ชาวกล้า
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวณัฐมน น้อยแสงสี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางนิศารัตน์ พุนานิน
นักพัฒนาชุมชน
นายชวดล ลีทองดี
นักทรัพยากรบุคคล
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวดวงใจ บุญจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป
-ว่าง-
นิติกร
นางสาวสุมนา เดชไกร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
จังหวัดหนองคาย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565